تاریخ: 1395/10/26

آشنایی با سود سوزآور مایع

آشنایی با سود سوزآور مایع
سود سوز آور یک ماده شیمیایی قلیایی با نام شیمیایی سدیم هیدروکساید است. این ماده در حالت مایع با نام های، سود مایع، سود کاستیک و سود سوزآور مایع
دسته بندی مطالب